Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN JAMI PRODUCTIONS

1. Algemeen

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst tussen Michiel Jaspers, KBO-nummer 0732.710.086 (hierna “Jami Productions”) en zijn opdrachtgever (hierna de “Opdrachtgever”).

1.2. De Opdrachtgever verklaart zich volledig en onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden door het enkele feit van de aanvaarding van de diensten. Dit impliceert dat de Opdrachtgever verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan Jami Productions.

1.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de bepaling vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

2. Totstandkoming van overeenkomst

2.1. Alle prijslijsten, offertes en aanbiedingen van Jami Productions zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden hem als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, is de Opdrachtgever gebonden door haar bestelling of aanvaarding van de offerte. De overeenkomst komt evenwel slechts tot stand na schriftelijke bevestiging of aanvaarding door Jami Productions van de door de Opdrachtgever gedane bestelling of aanvaardde offerte of door de voorbehoudloze uitvoering van de opdracht door Jami Productions.

2.2. Indien deze bevestiging of aanvaarding van Jami Productions enige wijziging of toevoeging vanwege de Opdrachtgever bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Opdrachtgever binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te zijn.

2.3. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden. In geval van een annulering is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de totale prijs van de opdracht verschuldigd, onverminderd het recht van Jami Productions om vergoeding van eventueel hogere schade te bewijzen. Jami Productions heeft het recht om een wijziging van uitvoeringsdatum na de totstandkoming van de overeenkomst als annulering te beschouwen.

3. Prijzen en betaling

3.1. De diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de (goedgekeurde) offerte en/of de bijzondere overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Jami Productions vermelde prijzen excl. taksen, BTW, transport- en verzekeringskosten, die ten laste van de Opdrachtgever zijn. Jami Productions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na het aangaan van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren stijgen.

3.2. Wijzigingen door de Opdrachtgever na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) Jami Productions hiermee uitdrukkelijk instemt en (ii) de Opdrachtgever aanvaardt dat Jami Productions alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal kan doorrekenen.

3.3. Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

3.4. Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Jami Productions contant en netto betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de opgegeven valuta. Schuldvergelijking door de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 8% per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval heeft Jami Productions bovendien het recht om de uitvoering van de lopende opdracht te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Jami Productions de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

3.6. Indien Jami Productions op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever, bij niet- of laattijdige betaling van facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Jami Productions zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

3.7. Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Levering van de diensten en eventuele producten

4.1. Jami Productions (of diens onderaannemer of vervanger), voldoet aan de nodige kwalificaties en beschikt over de (eventueel) vereiste vergunningen om de diensten uit te voeren.

4.2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend.

4.3. De Opdrachtgever erkent dat de wijze waarop de diensten verleend worden, waaronder, doch niet beperkt tot het poseren, de belichting, de camerakeuze en de lenskeuze de discretie van Jami Productions vereist. De Opdrachtgever erkent dat de diensten een kunstvorm omvatten die voortdurend evolueert, artistiek van aard is en toch anders (kunnen) zijn dan het portfolio en eerdere stilistische keuzes van Jami Productions.

4.4. Jami Productions zal de diensten uitvoeren op basis van eerdere communicatie met de Opdrachtgever. Jami Productions zal handelen in het belang van het evenement en/of de opdracht en zal rekening houden met de redelijke instructies en/of wensen van de Opdrachtgever, met dien verstande dat Jami Productions steeds het recht heeft zijn eigen creatieve visie en artistieke vrijheid te behouden. Hierbij kan Jami Productions geen specifieke beelden of uitgebreide dekking garanderen.

4.5. Na de datum van de opdracht en voltooiing van de diensten, worden de foto's en/of video’s onderworpen aan een zorgvuldig selectieproces. Jami Productions behoudt zich het recht voor om strategisch de foto's en/of video’s voor bewerking te selecteren en aan de Opdrachtgever te leveren. De selectie en bewerking valt onder de volledige controle en autoriteit van Jami Productions. Jami Productions garandeert op geen enkele wijze de aflevering van een minimum aantal foto’s of video’s met een minimale (totale) duur.

4.6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, erkent de Opdrachtgever dat de diensten in geen geval de levering van RAW-bestanden door Jami Productions omvatten. Alle leveringen van digitale bestanden zal in een JPEG- of videoformaat zijn.

4.7. Jami Productions bewaart de RAW-bestanden één maand na levering van de uiteindelijke bewerkte JPEG- en/of videobestanden aan de Opdrachtgever. Vanaf de levering van deze bestanden is enkel de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de bewaring ervan.

4.8. Indien de Opdrachtgever de werken van Jami Productions op een (duurzame) drager zou bestellen, is Jami Productions niet verantwoordelijk voor items die verloren zijn gegaan door het door Jami Productions gekozen, post- of pakketdienst, ongeacht de reden van verlies.

4.9. Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten omtrent de werken op duurzame dragers in ieder geval binnen de 7 dagen na datum van de levering te worden meegedeeld, bij gebreke waaraan Jami Productions elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

4.10. Behoudens andersluidende overeenkomst en hetgeen in het volgende lid bepaald wordt, aanvaardt de Opdrachtgever dat Jami Productions de enige foto- en/of videograaf is voor de diensten zoals voorzien in artikel 3.

4.11. In het geval dat de Opdrachtgever een tweede foto- en/of videograaf wenst of de opdracht dit vereist, zal Jami Productions een onafhankelijke professional inhuren, tenzij partijen anders overeenkomen. In ieder geval zullen materialen gemaakt door derden zullen niet door Jami Productions aan de Opdrachtgever geleverd worden. De foto-en/of videografen die door Jami Productions ingehuurd worden, zullen de door hen gemaakte materialen aan Jami Productions bezorgen. De bepalingen opgenomen in artikelen 4.3 en 4.4 van deze algemene voorwaarden zijn onverkort op dit materiaal van toepassing.

4.12. In het geval dat Jami Productions (of de door hem ingehuurde onderaannemers) de diensten niet kunnen verlenen vanwege ziekte, overlijden, brand, overmacht of een andere gebeurtenis buiten de controle van Jami Productions, zal Jami Productions, indien het uitstel van de opdracht niet mogelijk is, zorgen voor een vervangende foto- of videograaf, en/of een aanpassing van de prijs of de inhoud van de keuze van de diensten van de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever de vervanging niet aanvaardt, heeft hij het recht de overeenkomst te beëindigen. In dit geval betaalt Jami Productions alle voorschotten/vergoedingen terug.

5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1. Indien de Opdrachtgever een locatie kiest die enkel mits betaling toegankelijk is en/of waarvoor toestemming nodig is voor het nemen van foto’s of video’s, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor (i) de (voorafgaandelijke) betaling van de kosten van Jami Productions en diens medewerkers/onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot de toegangsprijzen en parkeren, en (ii) het bekomen van vereiste toestemmingen of vergunningen.

5.2. De Opdrachtgever staat in voor de toegang tot de locatie van de opdracht. Indien Jami Productions zijn diensten niet kan verlenen doordat de Opdrachtgever deze toegang niet aan Jami Productions en zijn medewerkers kan verlenen, heeft Jami Productions het recht – naar eigen oordeel – zijn diensten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. In dit laatste geval is de vergoeding voorzien in artikel 2.3 verschuldigd.

5.3. De Opdrachtgever staat in voor het verkrijgen van toestemming om de afbeelding van een persoon vast te leggen, tentoon te stellen, mee te delen en te reproduceren van de personen die op de foto’s/video’s vastgelegd zullen worden.

5.4. Indien voor de diensten het gebruik van drones vereist is/wordt, staat de Opdrachtgever in voor de eventueel vereiste toelatingen voor het gebruik ervan op de locatie van de opdracht.

5.5. Indien de opdracht plaatsvindt op of tijdens een evenement waar een maaltijd geserveerd wordt, voorziet de Opdrachtgever een maaltijd voor alle medewerkers van Jami Productions.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, blijven de auteursrechten gerelateerd aan alle materialen en digitale bewerkingen het exclusieve eigendom van Jami Productions.

6.2. Al het door Jami Productions vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jami Productions worden bewerkt of verwerkt in andere diensten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Jami Productions. Het eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van door Jami Productions verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, broncode, software en Diensten blijven volledig bij Jami Productions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Jami Productions hiervoor een vergoeding bedingen.

6.3. In geval van schending van zijn intellectuele eigendomsrechten is Jami Productions gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Jami Productions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien Jami Productions (met inbegrip van zijn medewerkers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Opdrachtgever uit welke hoofde ook, is Jami Productions slechts aansprakelijk voor (materiële en fysieke) directe schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door zijn zware of opzettelijke fout of zijn bedrog. Voor overige fouten is Jami Productions niet aansprakelijk. Jami Productions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade aan derden).

7.2. Ingeval Jami Productions aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3. De Opdrachtgever vrijwaart Jami Productions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Jami Productions toerekenbaar is.

7.4. In geval van overmacht zal Jami Productions niet aansprakelijk zijn tegenover de Opdrachtgever en zal Jami Productions geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Jami Productions worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende [7] kalenderdagen of meer voortduurt, zijn Jami Productions en de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid zoals uiteengezet onder artikel 4.12.

8. Ontbinding

8.1. Partijen heeft het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden: (i) indien de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of regeling in het kader van de een WCO-regeling, de vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij; (iii) indien de ene partij goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de andere partij zijn verplichtingen wel zal nakomen.

8.2. Jami Productions tolereert geen enkele vorm van intimidatie door (personen enigszins verbonden aan of gasten van) de Opdrachtgever. Als Jami Productions en/of diens medewerkers/onderaannemers zich ongemakkelijk of geïntimideerd voelen, op welke wijze dan ook, zal Jami Productions de situatie met de Opdrachtgever bespreken, en bij gebreke aan toereikende oplossing/rechtzetting, heeft Jami Productions het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

8.3. In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 of 8.2 heeft Jami Productions recht op een schadevergoeding van respectievelijk 50% en 75% van het factuurbedrag als vergoeding voor de kosten, rente, winstderving en schade die Jami Productions heeft geleden, onverminderd het recht van Jami Productions om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van Jami Productions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

9.2. Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.